Procedura zgłaszania kursów e-learningowych

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 obowiązuje następująca procedura zgłoszenia zajęć prowadzonych w e-learningu (pełnym lub częściowym):

 1. Zgłoszenie:
  a. W przypadku kursów e-learningowych prowadzonych w formie asynchronicznej (kurs Moodle, bez spotkań ze studentami w czasie rzeczywistym) – przygotowanie przez Prowadzącego propozycji prowadzenia zajęć w formie e-kursu oraz projektu e-kursu i wypełnienie formularza zgłoszenia e-kursu.
  b. W przypadku zajęć w formie webinaru (realizowanych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem takich narzędzi jak na przykład BigBlueButton lub MS Teams) – wypełnienie zgłoszenia webinaru.
 2. Zgłoszenie (propozycja prowadzenia zajęć w formie zdalnej) musi zostać zaakceptowane przez właściwego Pełnomocnika ds kierunku studiów oraz właściwe Kolegium Dziekańskie lub Radę jednostki (prowadzące kierunek studiów na którym ma być wprowadzony przedmiot w formie e-learningu).
 3. Przedstawiciel Zespołu ds Jakości Kształcenia dla właściwego kierunku recenzuje zgłoszone zajęcia pod kątem ich zgodności z kartą przedmiotu.
 4. Zgłoszenie trafia do Centrum Kształcenia na Odległość, gdzie jest weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami i metodyką kształcenia na odległość.
 5. Ostateczną decyzję o akceptacji ekursu podejmuje Przewodnicząca Rady ds Kształcenia na Odległość – Prorektor ds studenckich dr hab. prof. UJD Joanna Warońska-Gęsiarz.
 6. Zaakceptowane zgłoszenie jest przekazywane do jednostki prowadzonej kierunek oraz Prowadzącego zajęcia.
 7. Prowadzący w porozumieniu z Centrum Kształcenia na Odległość uruchamia kurs e-learningowy lub wprowadza webinar.

W przypadku webinarów i kursów, które w ubiegłych latach przez pełną procedurę zgłoszenia, konieczne jest ich zgłoszenie do Pełnomocnika ds kierunku studiów, Kierunkowego Zespołu ds Jakości Kształcenia oraz Centrum Kształcenia na Odległość. Kursy zgłaszane ponownie nie przechodzą już przez proces recenzji przez CKO i nie muszą być akceptowane przez Przewodniczącą Rady ds Kształcenia na Odległość UJD. Zgłoszenie do Pełnomocnika i KZJK ma na celu kontrolę nad stosunkiem zajęć realizowanych w formie e-learningowej do zajęć w formie tradycyjnej. Zgłoszenie do CKO ma jedynie charakter informacyjny.

Poniżej znajdują się zarządzenia i formularze do pobrania. W niedługim czasie zostanie uruchomiony elektroniczny system obiegu dokumentów CKO.